News & EventsLatest NewsCalendar
Cwpan Dai Dynamo 2023-24

Cwpan Dai Dynamo 2023-24

John Jones11 Aug 2023 - 16:13
Share via
FacebookX
https://www.newcastleemlynafc.

Draw Round 1 & 2 released. Round 1 Will be played on Saturday 7th October 2023

1st Round
Maesglas v Ffostrasol
Cardigan v Dewi Stars
Crymych v Llechryd
Pencader v Bargod
Corris v Tywn-Bryncrug Reserves
Aberaeron Reserves v Crannog
New Quay v Talybont
Penparcau Reserves v Newcastle Emlyn
Llanon v Llandysul
Tregaron Reserves v Llanboidy
Llanilar Reserves v Padarn
Bont v Aberporth
Felinfach v St Dogmaels
2nd Round
7 v 6
3 v 2
11 v 10
1 v 8
Lampeter v 12
13 v 4
5 v Aberystwyth University Reserves
Borth v 9
Further reading